Malmfuru fra Jotunheimen

Om oss

Langmorkje Almenning er eid av 426 bruksberettigede bruk i Vågå, og står for forvaltningen av skogen i Langmorkje Statsalmenning og drifta på sagbruket i Randsverk.

Sagbruk og høvleri

Randsverk Sag og Høvleri ligger sentralt i Langmorkje Almenning og foredler mest mulig av virket fra almenningen og utnytter den spesielle kvaliteten til den seinvokste, malmrike fjellfurua i sin produksjon. Her sees sagbruket med høvleri, impregneringsverk og anlegg for stolp og vedproduksjon.

Bærekraft er viktig for oss

Skogen i Langmorkje består av rundt 100.000 dekar produktiv skog og rundt 60.000 dekar bjørkeskog over barskoggrensa. Skogen er forvaltet som bygdealmenning etter Lov om bygdealmenninger. Mest mulig av virket fra almenningen blir foredlet på almenningens sagbruk i Randsverk, som ligger sentralt i almenningen.

Langmorkje Almenning er PEFC sertifisert via Glommen Mjøsen AS.

Skogsdrifta i almenningen er sertifisert gjennom Mjøsen og drives etter Levende Skogs standarder. Størstedelen av almenningen ligger over vernskoggrensa der det er meldeplikt for hogst, og de fleste drifter blir utført som tynning eller «fjellskoghogst». I driftsplanen er 74 områder av spesiell biologisk verdi avsatt som BVO. I tillegg er flere områder vernet eller i ferd med å bli vernet etter Naturmangfoldloven.

 

Brutto tilvekst i almenningen er beregnet til vel 10.000 m3/år, mens avvirkningen de siste åra har ligget på i underkant av 7.000 m3.