foto1 vinter

Langmorkje Almenning er eid av 426 bruksberettigede bruk i Vågå, og står for forvaltningen av skogen i Langmorkje Statsalmenning og drifta på sagbruket i Randsverk.

Skogen består av rundt 100.000 da produktiv fjellfuruskog og rundt 60.000 da bjørkeskog over barskoggrensa. Årlig avvirkes det rundt 7.000 m3 tømmer der mest mulig foredles på Randsverk Sag og Høvleri.