VårstemningSkogen i Langmorkje består av rundt 100.000 da produktiv skog og rundt 60.000 da bjørkeskog over barskoggrensa. Skogen er forvaltet som bygdealmenning etter Lov om bygdealmenninger og mest mulig av virket fra almenningen blir foredlet på almenningens sagbruk i Randsverk som ligger sentralt i almenningen.

Skogsdrifta i almenningen er sertifisert gjennom Mjøsen og drives etter Levende Skogs standarder. Størstedelen av almenningen ligger over vernskoggrensa der det er meldeplikt for hogst, og de fleste drifter blir utført som tynning eller ”fjellskoghogst”. I driftsplanen er 74 områder av spesiell biologisk verdi avsatt som BVO. I tillegg er flere områder vernet eller i ferd med å bli vernet etter Naturmangfoldloven.

Brutto tilvekst i almenningen er beregnet til vel 13.000 m3/år, mens avvirkningen de siste åra har ligget på i underkant av 7.000 m3.